Psalm CX (Vulgate Psalm CIX)

Martin Luther (1483–1546).
Auslegung des hundert und neundten Psalmen.
Leipzig: Martin Landsberg, 1519. (AER9107)

<a href="/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=50&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=AER9107">AER9107</a>
Additional Luther Translations
Psalm CX (Vulgate Psalm CIX)