Psalm LXVIII (Vulgate Psalm LXVII)

Martin Luther (1483–1546).
Deutsche Auszlegung des sieben und sechtzigsten Psalmen.
Erfurt: Matthes Maler, 1521. (AFH2673)

<a href="/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=50&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=AFH2673">AFH2673</a>
Additional Luther Translations
Psalm LXVIII (Vulgate Psalm LXVII)